Vrácení, výměna a reklamace zboží

Kategorie
 
 
 
 
 

Milí zákazníci, v rámci preventívnych opatrení týkajúcich sa Koronavírusu, sme sa rozhodli odosielať objednávky v obmedzenom režime.

Baličky budeme odosielať iba vrámci Slovenska raz do týždňa cez DPD kuriéra za zvýhodnenú cenu 3,50€ / 4,50€ na dobierku.

Pri dobierke bude z bezpečnostných dôvodov možná iba platba kartou.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu priazeň.

 
 

Vrácení, výměna a reklamace zboží

VRÁCENÍ PRODUKTU

V případě, že je Kupní smlouva uzavřena použitím prostředků na dálku (v tomto případě elektronický obchod na internetu) a v případě, že Prodávající včas a řádně poskytl Kupujícímu jako spotřebiteli informace o právu odstoupit od smlouvy podle § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory  Prodávajícího (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“), Kupující jako spotřebitel je oprávněný i bez uvedení důvodu ve smyslu ustanovení § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele od Kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí zboží. Ve smyslu § 7 ods. 4 Zákona o ochraně spotřebitele je zboží považováno za převzaté spotřebitelem okamžikem, kdy spotřebitel nebo osoba jím určená s výjimkou dopravce převezme veškeré části objednaného zboží, nebo pokud se:

 1. zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodává odděleně, okamžikem převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. dodáva zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo kusu,
 3. zboží dodáva opakovaně během vymezeného, okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.

Kupující může odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením plynutí lhůty na odstoupení od Kupní smlouvy.

Kupující jako spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

 1. poskytnutí služby, pokud bylo její poskytování započato s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel prohlásil, že byl řádně poučen o tom, že vyjádřením tohoto souhlasu ztrácí právo na odstoupení od smlouvy po úplném poskytnutí služby, a pokud došlo k úplnému poskytnutí služby,
 2. prodej předmětu zhotoveného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného konkrétně pro jednoho spotřebitele.

Kupující může uplatnit právo na odstoupení od smlouvy podle § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele u Prodávajícího některým z následujících způsobů:

 1. v písemné podobě, tj. formou doporučené zásilky zaslané na adresu sídla Prodávajícího,
 2. zaslaním zprávy elektronické pošty (e-mailu) na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@moekids.cz.

Kupující může na odstoupení od smlouvy použít formulář - "Formulář na odstoupení od smlouvy".

„Formulář na odstoupení od smlouvy“ najdete TADY.

Lhůta na odstoupení od smlouvy se považuje za dodrženou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odeslané Prodávajícímu nejpozději v poslední den lhůty podle § 7 ods. 1 Zákona o ochraně spotřebitele.

Kupující je povinen nejdéle do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy zaslat zboží v nepoškozeném stavu, bez jakýchkoliv známek užívání nebo opotřebení a s veškerou dokumentací, která byla kupujícímu doručena spolu se zbožím, a to zpět na adresu sídla Prodávajícího. Lhůta podle první věty je považována za zachovanou v případě, že zboží bylo odevzdáno do přepravy nejdéle v poslední den lhůty. Doporučujeme zboží zaslat jako doporučené psaní nebo balík. Neposílejte zboží na dobírku, tento typ zásilky nebude převzat.  

Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit Kupujícímu veškeré platby, které od Kupujícího přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, vrácení nákladů na dopravu, dodání a poštovného a jiných nákladů a poplatků. Prodávající je povinen vrátit Kupujícímu tyto platby stejným způsobem, jaký využil Kupující při platbě. Kupující a Prodávající se mohou dohodnout na jiném způsobu platby, pokud v souvislosti s tím nebudou Kupujícímu účtovány žádné další poplatky. Prodávající není povinen vrátit Kupujícímu výše vyjmenované platby před tím, než je mu zboží doručeno nebo pokud Kupující zaslání zboží zpět Prodávajícímu neprokáže.

Při odstoupení od smlouvy hradí Kupující pouze náklady na vrácení zboží Prodávajícímu. 

 

VÝMĚNA ZBOŽÍ

V případě zájmu o výměnu velikosti, modelu nebo produktu, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@moekids.cz pro ověření skladové dostupnosti nově požadované velikosti, modelu nebo produktu nebo i pro samotné dohodnutí se ohledně výměny zboží.

Poplatky za doručení zboží, který bude předmětem výměny jsou hrazeny přímo zákazníkem pokud není dohodnuto jinak. Poplatky za opětovné doručení vyměněného zboží jsou hrazeny Prodávajícím.

 

REKLAMACE ZBOŽÍ

Kupující má právo uplatnit u Prodávajícího zodpovědnost za vady zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které zodpovídá Prodávající, vztahuje sa na ně záruka a bylo zakoupeno u Prodávajícího prostřednictvím E-shopu.

Jedná-li se o vadu zboží, kterou lze odstranit, má Kupující právo, aby byla tato vada bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je pak povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li reklamovaná vada prokazatelná nebo prokáže-li se, že se nejedná o záruční vadu, bude reklamace zamítnuta.

Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu zboží, nebo, pokud se vada týká pouze části zboží, výměnu této části, nevzniknou-li tím Prodávajícímu nepřiměřené náklady vzhledem k ceně zboží nebo závažnosti vady.

Prodávající může vždy místo odstranění vady vadné zboží vyměnit za bezvadné, pokud to Kupujícímu nezpůsobí žádné potíže.

Jedná-li se o vadu zboží, kterou není možné odstranit a která brání tomu, aby bylo možné zboží používat správně jako věc bez vady, má Kupující právo na výměnu zboží nebo od kupní smlouvy odstoupit. Stejná práva přísluší Kupujícímu i v případě, že se jedná sice o odstranitelné vady, ale Kupující nemůže pro opětovný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží správně používat.

Jedná-li se o neodstránitelné vady, má Kupujúci právo na přiměřenou slevu z ceny zboží.

Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu, ihned poté, kdy se vada objevila. Případné zpoždění při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Vykazuje-li zboží vady, Kupující má právo uplatnit reklamaci u Prodávajícího tak, že doručí reklamované zboží spolu s dokladem o jeho úhradě a oznámením o uplatnění reklamace na adresu Prodávajícího (MOE Kids s.r.o., Kadnárova 85, 831 06 Bratislava-Rača). Neposílejte zboží na dobírku, tento typ zásilky nebude převzat. Kupující je povinen v oznámení o uplatnění reklamace pravdivě uvést veškeré požadované informace.

Formulář  - „Oznámení o uplatnění reklamace“  najdete TADY .

Kupující může učinit oznámení o uplatnění reklamace některým z následujících způsobů:

 1. v písemné podobě, tj. formou doporučené zásilky zaslané na adresu sídla Prodávajícího,
 2. zaslaním zprávy elektronické pošty (e-mailu) na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@moekids.cz.

Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny veškeré nasledující podmínky:

 1. doručení oznámení o uplatnění reklamace a dokladu o úhradě zboží Prodávajícímu,
 2. doručení reklamovaného zboží od Kupujícího Prodávajícímu.

Prodávající je povinen informovat Kupujícího o oprávněnosti reklamaci a o postupu jejího vyřízení do 3 pracovních dnů od začátku reklamačního řézení, v odůvodněných případech, zejména je-li vyžadováno složité technické zhodnocení stavu zboží, nejdéle do 30 dní ode dne zahájení reklamačního řízení. V případě oprávněné reklamace se Prodávající zavazuje reklamaci vyřídit do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

V případě neoprávněné reklamace bude zboží vráceno zpět Kupujícímu s příslušným stanoviskem.

Nároky z vad zboží zanikají: 

 1. pokud byly vady způsobeny mechanickým poškozením výrobku Kupujícím; 
 2. pokud byly vady zapříčiněny nesprávným zacházením s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k použití, 
 3. neoznámením zjevných vad při převzetí zboží;  
 4. pokud byly vady způsobeny používaním zboží v podmínkách, které neodpovídají svou vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí zboží;  
 5. pokud byly vady zapříčiněny zanedbaním péče a údržby o zboží;  
 6. pokud byly vady způsobeny používaním zboží v rozporu s jeho účelem, všeobecnými zásadami nebo jiným porušením záručních podmínek.  

Záruka sa nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho části) způsobené používáním a praním zboží, kterým se přirozeně mění vzhled výrobku.

 

V případě jakýchkoliv dalších otázek týkajících se výměny, vrácení nebo reklamace zboží, nás prosím kontaktujte na e-mailové adrese info@moekids.cz.


Adresa na vrácení, výměnu a reklamaci zboží: 
MOE Kids s.r.o.
Kadnárova 85
831 06 Bratislava - Rača

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze