Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Kategorie
 
 
 
 
 

Milí zákazníci, v rámci preventívnych opatrení týkajúcich sa Koronavírusu, sme sa rozhodli odosielať objednávky v obmedzenom režime.

Baličky budeme odosielať iba vrámci Slovenska raz do týždňa cez DPD kuriéra za zvýhodnenú cenu 3,50€ / 4,50€ na dobierku.

Pri dobierke bude z bezpečnostných dôvodov možná iba platba kartou.

Ďakujeme za pochopenie a Vašu priazeň.

 
 

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů


Společnost MOE Kids s.r.o. se sídlem Kadnárová 85, 831 06 Bratislava, IČO: 48 174 319 prohlašuje jako provozovatel internetového obchodu www.moekids.cz, že na zajištění ochrany práv dotyčných osob přijala přiměřené technické a organizační opatření, které deklaruje zákonné zpracování osobních údajů.     
Provozovatel dále zavedl transparentní systém zaznamenávání bezpečnostních incidentů a jakýchkoliv otázek ze strany dotyčné osoby i jiných osob.                     

Jednotlivé informace se může dotyčná osoba dozvědět i telefonicky na: 00421 904 250 825 nebo 00421 907 130 152, e-mailem: info@moekids.cz, nebo přímo z dokumentu uvedeného níže.

K Vašim osobním údajům přistupujeme profesionálně a citlivě                  

 • V žádném případě je neposkytujeme třetím stranám (kromě rozsahu potřebného na doručení zboží).
 • Osobní údaje jsou uložené v zabezpečené databázi s potřebou autorizovaného přístupu.
 • Získáváme od Vás pouze takové údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky.
 • Vaše údaje jsou na cestě k našemu serveru šifrované, tak, aby je nikdo nemohl po cestě dešifrovat.
 • Všichni pracovníci MOE Kids s.r.o., kteří přijdou do styku s Vašimi osobními údaji byli náležitě poučení o správném a citlivém zacházení s nimi.
 • Pokud si nepřejete dostávat e-maily s našimi akcemi, stačí je vypnout v nastavení Vašeho účtu, případně nás o této skutečnosti informovat e-mailem.
 • Můžete nás kdykoliv požádat o smazání Vámi vloženého příspěvku nebo veškerých vložených příspěvků z Vašeho účtu prostřednictvím e-mailu.
 • Taktéž nás můžete kdykoliv požádat o smazání Vašeho konta a historie objednávek e-mailem, písemně nebo osobní návštevou.

Abychom byli schopni zajistit kvalitní služby, budeme potřebovat několik informací
 
 • Podrobný seznam vyžadovaných údajů najdete níže.
 • Získáváme od Vás pouze takové údaje, které skutečně potřebujeme na zpracování Vaší objednávky, v souladu s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR - ctíme Vaše soukromí.

Bezpečné internetové bankovnictví 
 
 • Při platbě přes internet pomocí platebních systémů zadáváte veškeré svoje údaje na zabezpečených stránkach banky.
 • S Vašimi citlivými platebími údaji nepřicházíme do styku - dozvídáme se jen úspěšný nebo neúspěšný výsledek transakce.
Podrobné informace o zpracovávání a ochraně osobních údajú podle nařízení EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů) a zákona SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen: „zákon o ochrane osobných údajov“).

1. Provozovatel internetového obchodu
www.moekids.cz

MOE Kids s.r.o.                 
Kadnárová 85
831 06 Bratislava
IČO: 48 174 319

2. Seznam našich zprostředkovatelů, kteří mohou zpracovávat Vaše osobní údaje

Ve většině případů zpracováváme Vaše údaje pro vlastní účely jakožto provozovatel. To znamená, že my stanovujeme účely, pro které Vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme prostředky zpracovávání a zodpovídáme za jejich řádné provedení. 
Vaše osobní údaje můžeme odevzdávat též dalším subjektům, které se nachází v úloze zprostředkovatele a to zejména:


Ve výjimečných situacích může být na doručení zboží operativním rozhodnutím vybrána jiná kurýrská společnost. Vzhledem k operativnímu charakteru rozhodnutí není možné dopředu určit název a sídlo dané společnosti. Zprostředkovatelům odevzdáváme jen takové Osobní údaje, které jsou potřebné k vykonání zprostředkovatelské činnosti.

3. Účel zpracovávání osobních údajů

 • Vystavení daňového dokladu (faktury), podle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 písm. b).
 • Doručení zboží a identifikace zákazníka před odevzdáním dopředu zaplaceného zboží.
 • Potvrzení objednávky, platby za zboží, dodání objednaného zboží - telefonicky a prostřednictvím elektronické pošty.
 • Evidence zákazníků na účely vedení jejich uživatelských účtů na stránce společnosti MOE Kids s.r.o.
 • Evidence zákaznických objednávek pro řešení případných reklamací.
 • Zasílání informačních elektronických zpráv, pokud o tuto službu projeví zákazník zájem.
 • Žádne otravné telefonáty a emaily! Pokud si nepřejete dostávat e-maily s našimi akcemi, stačí je zrušit kliknutím na odkaz nacházejíci se na konci našeho newsletteru.
 • Komunikace prostřednictvím kontaktního formuláře na našem webovém sídle www.moekids.cz.

4. Seznam zpracovávaných osobních údajů

 • Fakturační údaje
  - Jméno a příjmení
  - Adresa trvalého bydliště
 • Údaje pro doručení
  - Jméno a příjmení příjemce
  - Doručovací adresa
  - Telefonní číslo příjemce - vyžadují jej kurýrní společnosti
 • Kontaktní údaje
  - Telefonní číslo - pro potřeby potvrzení objednávky, přijetí platby, komunikace se zákazníkem.
  - Adresa elektronické pošty - pro potřeby zaslání potvrzení objednávky, nouzový komunikační prostředek v případě, že zákazník není dostupný na uvedeném telefonním čísle.
 • Údaje o Vašich objednávkach - pro potřeby jejich vyřízení a řešení případných reklamací.

5. Nutnost zpracovávaných osobních údajů

 • Provozovatel získáva pouze takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro plnění závazků, které od něj zákazník objednáním zboží očekáva, v souladu s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Bez těchto údajů nebude možné zpracovat přijatou objednávku.
 • V případě využití kontaktního formuláře provozovatel zpracovává údaje v souladu s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení GDPR oprávněný zájem – za účelem reakce na Vámi daný podnět
 • Z tohoto důvodu je zákazník povinen vyplnit veškeré požadované údaje při realizovaní objednávky.

6. Třetí strany, kterým budou údaje poskytnuty

Osobní údaje neposkytujeme žádným společnostem spravujícím databázi osobních údajů, ani žádným jiným třetím stranám, kromě rozsahu uvedeného v bodě 2.

7. Zveřejnění údajů

Naše společnost získané údaje v žádném případě nezveřejňuje.

8. Přeshraniční přenos osobních údajů

Přeshraniční přenos osobních údajů se neuskutečňuje.

9. Práva a povinnosti dotyčné osoby

 • Zákazník je povinen uvést úplné a pravdivé údaje.
 • Zákazník se zavazuje, že v případě změny své údaje aktualizuje a to nejdéle před realizací první objednávky následující po vzniku změny.
 • Zákazník sa zavazuje, že poskytne-li osobní údaje třetí osoby jako údaje pro doručení (jméno, příjmení, telefonní číslo), činí tak jedině se souhlasem této třetí osoby a dotyčná osoba je obeznámena s postupy, právy a povinnostmi, které jsou uvedeny na této stránce.
 • Jako náš klient a dotyčná osoba máte ve stanoveném rozsahu právo rozhodovat o nakládání s Vašimi osobními údaji. Uplatnit níže uvedená práva můžete:
  - Osobně na každém kontaktním místě;
  - Prostřednictvím naší zákaznické linky: 00421 904 250 825 nebo 00421 907 130 152;
  - Prostřednictvím elektronické pošty: info@moekids.cz;
  - Písemně na adrese Provozovatele: MOE Kids s.r.o., Kadnárová 85, 831 06 Bratislava, IČO: 48 174 319.

Budeme se Vám snažit odpovědět co nejdříve, vždy Vám však odpovíme nejdle do 30 dní od doručení Vaší žádosti. Platné právní předpisy a Nařízení GDPR, resp. Zákon Vám zabezpečují zejména:

Právo na přístup – Máte právo od nás požadovat potvrzení o tom, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, získat kopii těchto údajů a dodatečné informace vyplývající z čl. 15 Nařízení, resp. § 21 Zákona. V případě, že o Vás získáváme velké množství údajů, můžeme od Vás požadovat, abyste specifikovali svůj požadavek na okruh konkrétních údajů, které o Vás zpracováváme.
Právo na opravu – K tomu, abychom o Vás neustále zpracovávali pouze aktuální osobní údaje potřebujeme, abyste nám jejich změnu oznámili co nejdříve poté, kdy nastane. V případě, že o Vás zpracováváme nesprávné údaje, máte právo požadovat jejich opravu.
Právo na výmaz – Pokud budou naplněné podmínky článku 14 Nařízení, resp. § 23 Zákona, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů. O výmaz proto můžete žádat například pokud jste odvolali Váš souhlas se zpracováním osobních údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování, nebo v případě, že Vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně, nebo se jejich zpracování minulo účelu, pro který jsme Vaše osobní údaje zpracovávali a nezpracováváme je za jiným kompatibilním účelem. Vaše údaje však nevymažeme jsou-li potřebné na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na omezení zpracovávání – Pokud budou splněny podmínky článku 18 Nařízení, resp. § 24 Zákona, můžete od nás požadovat, abychom omezili zpracovávání Vašich osobních údajů. O omezení proto můžete žádat například v případě, že nesouhlasíte se správností zpracovávaných údajů nebo je-li zpracovávání nezákonné a Vy si nepřejete, abychom údaje vymazali, ale potřebujete, aby jejich zpracovávání bylo omezeno během uplatnění Vašich práv. Vaše údaje nadále zpracováváme, existují-li důvody na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.
Právo na přenositelnost – Jedná-li se o zpracovávání s Vaším souhlasem nebo vykonávané za účelem plnění smlouvy uzavřené s Vámi a zároveň vykonávané automatizovanými přostředky, máte právo obdržet od nás Vaše osobní údaje, které jsme od Vás získali v bežně používaném a strojově čitelném formátu. Budete-li mít zájem a bude-li to technicky možné, Vaše osobní údaje přeneseme přímo k jinému provozovateli. Toto právo nebude možné uplatnit na zpracování vykonávané z důvodu plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.
Právo nesouhlasit se zpracováním – Jsou-li Vaše údaje zpracovávané z důvodu plnění úlohy realizované ve veřejném zájmu nebo během výkonu veřejné moci nám svěřené, nebo pokud je zpracování vykonávané na základě našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany, máte právo nesouhlasit s tímto zpracováním. Na základě Vašeho nesouhlasu zpracování osobních údajů omezíme a pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami nebo důvody na prokázání, uplatňovaných či obhajovaných právních nároků, osobní údaje nadále nebudeme zpracovávat a Vaše osobní údaje smažeme. Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováním osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Po vznesení námitky Vaše osobní údaje již k tomuto účelu zpracovávat nebudeme.
Právo podat stížnost – Pokud se domníváte, že je zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením, resp. Zákonem, máte právo podat stížnost na jeden z příslušných dozorčích orgánů, zejména v členském státě Vašeho obvyklého pobytu, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení. Pro území Slovenské republiky je dozorčím orgánem Úrad pre ochranu osobných údajov, se sídlem: Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, web: www.dataprotection.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.
Právo odvolat souhlas – Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založené na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již vykonané zpracování. Pokud se kdykoliv později rozhodnete, že máte zájem opětovně dostávat od nás obchodní a marketingové nabídky o našich produktech a službách, svůj odvolaný souhlas (respektive podanou námitku) můžete kdykoliv znovu poskytnout, a to kteroukoliv výše uvedenou formou kontaktu.

11. Doba zpracování a uchování Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme především po dobu trvání smluvního vztahu podle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nařízení GDPR. V případě zpracování osobních údajů, k němuž byl udělen souhlas, budou Vaše osobní údaje uchovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání souhlasu.
Vaše osobní údaje, které jsou pro splnění našich povinností nezbytné, a které plynou ze všeobecně závazných právních předpisů (např. uchovávání jednotlivých účetních záznamů podle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, pro případy prokázání splnění daňových povinností podle daňových právních předpisů zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní apod.), musíme uchovávat po dobu stanovené příslušnými právními předpisy. V každém případě se ale řídíme zásadou minimalizace uchovávání osobních údajů podle čl. 5 ods. 1 písm. e) Nařízení GDPR a proto budou Vaše osobní údaje, které nepodléhají archivaci podle zvláštních právních předpisů, vymazány nebo anonymizovány.

12. Zásady používání souborů cookies

V souladu s §55 ods. 5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách ve znění pozdějších předpisů si vás dovolujeme informovat o používání cookies a upozornit Vás na možnost změny nastavení svého internetového prohlížeče pro případ, že Vám aktuální nastavení využívaní cookies nevyhovuje.
Co jsou cookies?
Soubory cookies jsou malé textové soubory, které mohou být do internetového prohlížeče odesílané při návštěvě webových stránek a ukládané do Vašeho zařízení (počítače nebo do jiného zařízení s přístupem na internet, jako např. smartphone nebo tablet). Soubory cookies jsou ukládány do složky pro soubory Vašeho internetového prohlížeče. Cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pochází a datum jejich vzniku. Při další návštěve stránky webový prohlížeš znovu načíta soubory cookies a tyto informace odesílá zpět webové stránce, která původně cookies vytvořila. Soubory cookies, které používáme, nepoškozují Váš počítač.
Používání cookies
Používáním stránek provozovaných MOE Kids s.r.o., vyjadřujete souhlas s použitím cookies v souladu s nastavením Vašeho internetového prohlížeče. Pokud navštívíte naše webové stránky, v prohlížeči máte povolené přijímání souborů cookies, nevykonáte změnu nastavení Vašeho internetového prohlížeče a pokračujete v návštěvě našich webových stránek, považujeme to za přijetí našich podmínek používání souborů cookies.
Proč používáme cookies?
Cookies používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je Vašim zájmům a potřebám a zlepšovat jejich strukturu a obsah a stejně tak s cílem vytvářet zajímavé nabídky. MOE Kids s.r.o. nepoužívá údaje získané používaním cookies jako kontaktní údaje pro kontaktování Vás přostřednictvím pošty, elektronické pošty nebo telefonu.
Jak můžete nastavení cookies změnit?
Většina internetových prohlížečů je původně nastavená na automatické akceptování cookies. Toto nastavení můžete změnit zablokovaním cookies nebo upozorněním v případě, že mají být cookies odeslány do Vašeho zařízení. Instrukce ke změně nastavení cookies najdete ve volbě „pomoc“ každého prohlížeče. Používáte-li rozličná zařízení na přístup ke stránkám (např. počítač, smartphone, tablet), doporučujeme každý prohlížeč na každém zařízení přizpůsobit vašim preferencím cookies.
Konkrétní postup pro nejpoužívanější webové prohlížeče najdete zde:

     Chrome

     Safari

     Internet Explorer

     Firefox

     Android


Proč si ponechat nastavení cookies?
Používání cookies a jejich povolení ve webovém prohlížeči je na vašem rozhodnutí. V případě změny jejich nastavení však mohou mít některé naše webové stránky omezenou funkčnost a snížený uživatelský komfort.

13. Závěrečná ustanovení

Náš internetový obchod není určen pro osoby mladší 16 let. Mladší osoby mohou náš internetový obchod používat pouze s uděleným suhlasem jejich zákonného zástupce.

 

 

 

 

I. Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: "GDPR") je ……. IČ ……se sídlem….. (dále jen: "správce").

 2. Kontaktní údaje správce jsou

  • adresa:

  • email:

  • telefon:

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 4. Správce nejmenoval / jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

  • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

  • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

 2. Účelem zpracování osobních údajů je:

  • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 3. Ze strany správce nedochází / dochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje

  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

 2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle …. let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:

  • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,

  • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,

  • zajišťující marketingové služby.

 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

VI. Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.

  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.

  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a

  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze